-


Jak vyhlásit osobní bankrot

05.04. 2013 • Tipy a rady

Osobní bankrot můžete vyhlásit v životní situaci, kdy již nejste schopni splácet své dluhy. Vyhlášením osobního bankrotu může být daná osoba dle zákona oddlužena na základě splátkového kalendáře, samozřejmě za splnění určitých podmínek. Základní z nich je stálé zaměstnání a zároveň schopnost ve striktně stanoveném časovém limitu 5 let minimálně 30 % z celkové dlužné částky. Je nutné však počítat s tím, že po dobu splácení musíte vystačit s měsíčním rozpočtem pouze ve výši nezabavitelného minima. Zjednodušeně řečeno, vyhlášením osobního bankrotu jste automaticky nuceni k vyžití z úplného minima, neboť zbytkem příjmu ze zaměstnání je řízeně splácen dluh dle stanoveného splátkového kalendáře.

Všechny vyhlášky a právní úkony související s osobním bankrotem jsou obsaženy v insolvenčním zákoně. Základní poučky si nyní přiblížíme. K vyhlášení bankrotu je totiž nutné splnit určité podmínky, nemůže ho využít kdokoli.

Osobní bankrot mohou využít pouze lidé mající dluh u více věřitelů. Minimální počet jsou dva a více. Dále musíte být v prodlení ve splácení dluhů delším než 30 kalendářních dnů. Platí tedy, že bankrot nelze vyhlásit v případě, že máte sice více úvěrů, ale u téhož věřitele. Rovněž se tato možnost nevztahuje na úvěry kryté zástavou, jako například hypotéky. Zde totiž banka může využít možnosti prodat zástavu a ze zisku doplatit dlužnou částku.

Další důležitou podmínkou je skutečnost, aby dlužník měl vůli se závazky se vypořádat. Je podstatné mít reálný plán, jak toho dosáhnout. Váš návrh na osobní bankrot je poté podáván k soudu, jiná varianta neexistuje. Navíc musíte předem seznámit s tímto záměrem manžela, či manželku a doložit jejich souhlas, neboť finanční zátěž se poté týká celé rodiny. Oddlužení určitě nezvolte jako jednoduché řešení v případě, že vás nebaví splácet úvěry, neboť účelem je dostat vás takřka na pokraj osobního úpadku, abyste si upevnili svoji vůli splácet.

K vyhlášení osobního bankrotu využijte krajský soud v místě vašeho bydliště. Tento postup je nevyhnutelný, pokud nejste s věřiteli schopni dohodnout se např. na odložení splátek. Na soudu je potřeba vysvětlit příčiny a důsledky vaší situace. Návrh musí obsahovat údaje o všech věřitelích a přesných sumách dlužných částek a podat ho může pouze přímo dlužná osoba. Není možné využít zastoupení ani plné moci.

Soud poté rozhodne, zda jste pro něj poctivým dlužníkem a zda vám povolí oddlužení prostřednictvím splátkového kalendáře. Samozřejmostí je doložit všechny požadované náležitosti, tzn. souhlas manžela nebo manželky, přehledy o příjmech a majetku, výpisy dluhů od věřitelů apod. Krajský soud poté vydá rozhodnutí, zda žádosti vyhoví, či nikoli. Hlavní kritérium zde tvoří skutečnost, zda jste schopni dodržet plán oddlužení a splatit stanovenou částku, neboť vaši věřitelé musí mít záruku, že dostanou min. 30 % z celkového dluhu. Jestliže je plán ve vašem případě reálný, soud s vyhlášením osobního bankrotu zpravidla souhlasí.

Jakmile je žádost schválena, krajský soud svolá radu všech věřitelů, na které se projednává následný postup, tzn. způsob, jakým bude dlužník splácet dluhy, které vůči nim má. O všem rozhoduje hlasování. Výsledkem dohody může být jak možnost prodání veškerého hmotného majetku, tak i pravidelné měsíční splátka, kterými se bude 5 let snižovat zadlužení. Výsledek hlasování je směrodatný a závazný jak pro dlužníka, tak pro orgán soudu.

V případě, že na schůzi dojde k rozhodnutí splácet dluhy postupně po dobu 5 let, pro dlužníka to bude znamenat skutečnosti, že po celou tuto dobu bude žít z částky životního minima. Všechny ostatní příjmy přesahující tento rámec budou automaticky odevzdány věřitelům. Povinnost se týká také např. výher, dědictví a podobně, tedy všech případů náhlých nabytí financí.

Následně je soudem zvolen insolvenční správce a to z listiny správců ministerstva spravedlnosti. Ten bude nadále dohlížet nad průběhem a řádným plněním splátkového kalendáře. Správce nemůže vybírat sám dlužník. Podmínkou je, aby to byla osoba vysokoškolsky vzdělaná, trestně bezúhonná a musí nejpozději do dvou let od jmenování splnit příslušné zkoušky nutné pro výkon podobné činnosti. Rovněž pojištění odpovědnosti této osoby je podmínkou.

V případě, že jste celých 5 let postupovali striktně podle rozhodnutí soudu, bude vám odpuštěn zbytek dlužné částky. Samozřejmě v případě, že je splátkovým kalendářem uhrazeno min. 30 % z celkové dlužné částky. Nastane-li v mezidobí situace, že se vám povede všechny dluhy umořit dříve, doba oddlužování končí tímto okamžikem.

Nyní i nějaká pozitivní poznámka. Dojde-li v průběhu splácení dle kalendáře k situaci, kdy něco naruší jeho hladký průběh, soud může prominout dotyčnému zbytek dluhu. Samozřejmě se ale musí jednat o situace, kdy za porušení splátek není zaviněno samotným dlužníkem. Jde o tzv. „nezaviněné nesplácení“. Nicméně soud je pak povinen přihlédnout k tomu, aby věřitelé získali od dlužníka větší částku, než by byla možná v případě vyhlášení konkurzu.

V insolvenčním rejstříku na internetových stránkách jsou vedeny informace o všech řízeních a zároveň přehled dlužníků v osobním bankrotu. V případě, že se to týká i vás, jste povinni tyto stránky sledovat, neboť právě prostřednictvím tohoto rejstříku je dlužným osobám doručována většina písemnosti, a to i soudní rozhodnutí. Samozřejmě většinu z nich obdržíte i poštou v obálce s pruhem, na tuto cestu však nelze spoléhat, insolvenční rejstřík je směrodatný.

Nyní jsme si přiblížili ve zkratce podrobnosti ohledně osobního bankrotu. Vám i všem ostatním samozřejmě přeji, abyste toho nikdy nemuseli využít, nicméně v dnešní době je realita často jiná. Nelze opomenout tradiční připomínku, abyste před každou půjčkou pamatovali na pořekadlo „dvakrát měř, jednou řež“. Dvojnásob to platí o předvánoční období, což bývá vždy nejkritičtější doba. Mediální tlak u nás vzbuzuje potřebu mít vše co ostatní i bez ohledu na to, zda to naše finanční situace dovoluje. Nezapomínejte tedy na pevnou vůli, rozum a chladnou rozvahu. V každém případě se snažte nepropadnout beznaději, neboť to pak vede k dalšímu zadlužování.

Jste-li přeci jen nuceni vyhlásit osobní bankrot, přeji hodně úspěchů a pevné nervy. Je to těžká situace, nicméně trvá 5 let a po tomto období vás čeká ještě dlouhý život bez dluhů, což můžete brát jako nový začátek.


sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Tipy a rady'
Tipy na jiné články
Oblíbené články
Články
Tipy na další weby
  • Doporučujeme navštívit finanční magazín GoldMag.cz, který vám poradí s osobními financemi a s tipy na půjčky.
  • Hledáte inzerci půjček? Vyzkoušejte trh půjček na Daki.cz, kde jsou stovky nabídek a poptávek peněz.
  • Vema je komplexní HR systém vhodný pro malé i velké firmy.
  • Chcete si zjednodušit řízení projektů? Vyzkoušejte CRM systém eWay-CRM.
Kontakt a reklama