-


Co je a co musí obsahovat darovací smlouva

28.10. 2014 • Tipy a rady

Darovací smlouva je smlouva, kterou je nutné sepsat v době, kdy chcete něco někomu darovat. Tento dokument musí být platný. Ale jak to zajistit? Smlouva musí obsahovat jisté náležitosti, aby byla směrodatná. Základní informace si nyní společně projdeme.

Co je darovací smlouva

Jedná se o jistinu, která dokládá to, že dárce daroval něco obdarovanému. Je to též slib. Základní podmínkou je bezúplatný převod nebo slib. Darovat jde nemovitost ale i movitou věc. Některá pravidla jsou malinko jiná v závislosti na charakteru darované věci. Převod nemovitosti nabývá platnosti dnem jejího zápisu do katastru.

Smlouva by měla být v písemné podobě. U nemovitých věcí v každém případě. U movitých je možná výjimka. Pokud je movitá věc předána při darování, nemusí být smlouva sepsána.

Zákonné ustanovení je podle § 628 Občanského zákoníku. Darovací smlouva může obsahovat specifické podmínky. V praxi to teda znamená, že pokud nebudou stanovené podmínky naplněny, smlouva nebude platná. Je to tzv. dar s věcným břemenem. Můžeme si to také vysvětlit tak, že obdarovaný souhlasí s tím, že bude plnit podmínky, které byly ve smlouvě ujednány. Může buď něco konat, či nekonat, snášet, trpět. Nejčastějším věcným břemenem, co se nemovitostí týče, bývá to, že obdarovaný sice nemovitost dostane, ale dárce v ní bude moci bydlet.

Je-li plnění smlouvy až po dárcově smrti, je smlouva neplatná.

Co musí obsahovat darovací smlouva

Aby byla darovací smlouva platná, musí obsahovat jisté náležitosti. Ty jsou dány zákonem a jsou neměnné.

Nejdůležitější je, aby byly ve smlouvě uvedeny osoby, které jsou do vztahu zapojeny, tudíž dárce a obdarovaný. Je nutné uvést jméno, příjmení, trvalé bydliště i rodné číslo účastníků.

Přesná definice darované nemovitosti či movité věci. Ve smlouvě by měla být uvedena i svobodná vůle dárce. On nemůže být nucen darovat něco proti své vůli. Obdarovaný též nesmí být nucen dar přijmout. Jedná se o svobodno vůli obou zúčastněných.

Smlouva musí obsahovat datum jejího podepsání. Na smlouvě musí být uvedeny podpisy obou stran.

Navíc jedná-li se darovací smlouvu na nemovitost, je potřeba pořídit kopii a nechat úředně ověřit podpisy.

Vzor darovací smlouvy je volně dostupný na internetu. Zde se můžete nechat inspirovat, pokud máte v úmyslu něco někomu darovat. Je dobré si smlouvu nechat někým zkontrolovat, aby obsahovala všechny právní náležitosti. Zajdete si ovšem za někým důvěryhodným s spolehlivým. Pokud by smlouva nesplňovala všechno co má, mohl by být následně problém.

Netroufáte-li si sami sepsat smlouvu, nic se neděje. Můžete využít služeb právníka, který Vám jistě rád vyhoví. Je ovšem nutné počítat s jistou finanční kompenzací za jeho práci. Ceny se liší. Každý právník má svou taxu. Proto j také dopředu si cenu zjistit, abyste nebyli nakonec překvapeni o kolik peněz přijdete.

Co byste ještě měli vědět o darování

O dar se jedná v tom případě, že nějakou věc nebo nemovitost převedete někomu bezplatně. Přesně znění formy darování si můžete najít v občanském zákoníku.

Dar může být v podobě věci, práva nebo slibu. Dar je ošetřen darovací smlouvou, která musí splňovat jisté náležitosti. Svobodná vůle musí být jak na straně dárce, tak i na straně obdarovaného dar přijmout. Obdarovaný má právo na vrácení daru, a to i v případě, že s tím dárce nesouhlasí.

Dárce může od obdarovaného požadovat vrácení daru v případě, že nesplňuje podmínky nebo že se k někomu ze členů rodiny chová tak, jak mravy nedovolují. Je to individuální případ od případu. Nedá se tady přesně stanovit, o jaké chování se má jednat.

Dále může dojít k navrácení daru v případě, že dárce je v nouzi, kdy nemá prostředky na svou vlatsní výživu neb na výživu osob, ke kterým má vyživovací povinnost. V těchto případech rozhoduje o navrácení daru soud a mnohdy je velmi složité rozhodnout, zda se v takové situaci dárce ocitl vlastním přičiněním nebo ne.

Darovací daň

S darováním souvisí ještě i další pojem, a to je darovací daň. O té byste také měli něco vědět. Od ledna roku 2014 se legislativa změnila. Bohužel je nutné poznamenat, že v současné době je daň o něco vyšší, než bývala, protože nyní spadá pod daň z příjmů. Do roku 2014 platila daň z hodnoty darovaného daru podle pásma zdanění, a to v rozmezí od sedmi do čtyřiceti procent. Osvobození od daní mohly být movité věci a finance. Nyní se daň ustálila na patnácti procentech u fyzických a devatenácti procent právnických osob.

Někteří lidé mohou být od daně osvobozeni. Je to v tom případě, že je dar předávám mezi rodinnými příslušníky, a to jak v linii přímé a  manželé, příbuzní v řadě pobočné, což jsou sourozenci, synovci, neteře. strýcové, tety, manželé dětí, rodiče manžela, a dále osoby, které žily ve společné domácnosti déle, než jeden rok.

Darování x dědictví

Darování a dědictví jsou dva naprosto odlišné akty. Pokud budete chtít něco někomu odkázat ve svém dědictví zvažte, zda nebude lepší mu to darovat již za svého života. Tím spíše, jedná-li se o příbuzné, kteří jsou od darovací daně osvobozeni. Ušetříte jim tak spoustu peněz. Dědická daň je sice, podobně jako ta darovací, zdarma pro přímé dědice. Jenže s dědictvím jsou spojeny i další poplatky, které je nutné zaplatit, a to například náklady na notáře.

Dědictví tak vyjde mnohem dráž, než dar. Tuto skutečnost je ale nutné pořádně promyslet. Na druhou stranu, chcete-li nco odkázat kamarádům nebo známým, nechte to až na dědické řízení. To vyjde pro ně výhodněji.


sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Tipy a rady'
Tipy na jiné články
Oblíbené články
Články
Tipy na další weby
  • Doporučujeme navštívit finanční magazín GoldMag.cz, který vám poradí s osobními financemi a s tipy na půjčky.
  • Hledáte inzerci půjček? Vyzkoušejte trh půjček na Daki.cz, kde jsou stovky nabídek a poptávek peněz.
  • Vema je komplexní HR systém vhodný pro malé i velké firmy.
  • Chcete si zjednodušit řízení projektů? Vyzkoušejte CRM systém eWay-CRM.
Kontakt a reklama